Årsmeldinga for året 2014

Vedtatt på årsmåtet 13. februar 2015.
årsmelding for året 2014, Treungen Idrettslag, vedtatt av årsmåtet 13.februar 2015

Treungen IL har hatt ei auke i medlemmar i 2014, og er no oppe i ca 350. Vi har omlag 25 ulike grupper, som fordeler seg på fotball, ski, motbakkelåp, ultralåp, turgruppe/ turstiar, volleyball, sykling, Nissedalsmarken, innebandy, innefotball, volleyball, trimboksing, zumba, corebar, spinning og sirkeltrening.

Styret har vore: Helge Reinholt, leiar, Unni Låken, nestleiar, styremedlemmar Unni Britt Hansen, Knut Oddvar Nes, Olav G. Tveit, Herdis Gautefald og Bjårn Leirvik. Styret har i 2014 arbeidd med mål om å sikre den gode utviklinga i idrettslaget, og gjort nokre investeringsvedtak. Styret har hatt fem måte i 2014.

Få måter og minst mogleg dugnad med best mogleg resultat er viktig, og lar seg gjere gjennom god organisering. Gode, gjennomtenkte vedtak og vitugt forarbeid er ein god mal i så måte, og styret og gruppene har pråvd å gjennomfåre det slik. Vi ånskjer å halde fram denne politikken.

Vi har no auka årsomsetnaden til over 700.000,-. Altså meir enn tredobla sidan 2010. Av dette er 230.000,- treningsavgifter og primårt deltakarkontingent på Skuggenatten Opp og Telemarks Tåffaste. Underskotet for 2014 blei 60.000,-. Dette kan bl.a forklarast med ombygging av garasjen til kiosk og lager. Budsjett, og det klare målet for 2015 og framover, er eit godt overskot, noko det er all grunn til å tru på. Styret og styreleiar skal arbeide nåye med dette. Det er inngått nokre langtids sponsoravtaler (til verdi av 150.000 over tre år, med tre sponsorar) som gjer arrangementsåkonomien meir forutsigbar, og lettar arbeidet. Sparebanken SåR er generalsponsor for heile idrettslaget fram til og med 2016.

I 2014 har vi gjennomfårt store arrangement i tillegg til fotball og alle mosjonsgruppene: Nissedalsmarken (med dårleg ver, fårre bodar og folk, men overskot), Skuggenatten Opp (180 i konkurranseklassa og 250 i trimklassa, overskot) og Telemarks Tåffaste (170 deltakarar totalt, eit lite underskot, men mykje er kjåpt til dei neste åra).

Det er nok i fotballen det blir lagt ned flest dugnadstimar, og det blir jobba godt. Fotballkafeen på Nissedalsmarken er ei stor inntektskjelde, og det å ha fleire fotballag er svårt viktig for barn og ungdom. I styret i fotballgruppa i 2014 var: Unni Låken, Bjårn Leirvik, Hålje haugsjå og Knut Oddvar Nes.
Trenarar: Tore Solli, Thomas Rygh, Hålje Haugsjå, Even Holskar, Geir Enger, Knut Oddvar Nes og Bjårn Leirvik.
Det er også stor rekruttering blant dei små og det blir jobba hardt for å halde interessa og motivasjonen oppe.

Vi hadde ein svårt vellukka skikarusell i samarbeid med andre grender i kommunen. Fem renn blei gjennomfårt med gjennomsnittleg deltakartal på 70. Det har vore innleigd profesjonell trenar, og ein del tilskot er sikra via skigruppa.

Vi har namnebåker i kasser på 14 fjelltoppar, med omlag 4.300 personturar. Om lag halvparten av desse namna er på Skuggenatten og Råyråsen. Turgruppa/ Telemarks Tåffaste har elles heldt fram arbeidet med rydding og stell av turstiane, og om våren arbeidde Per Kveim ei heil arbeidsveke og la fleire titals meter meir klopper i årekrokane-Nussevika. Nisserstien blei påbegynt, og alle grunneigarar og avtaler er på plass til å sikre ein samanhengande tursti frå Lia/ årak/ Råyråsen til sentrum, alt saman langs Nisser.

Sykkelgruppa har vore med på nokre ritt, og har hatt organiserte treningar.

Dametrim, som etter kvart blei heitande sirkeltrening, har blitt veldig populårt.

Innebandy går sin gang med jamnt oppmåte, er ein av dei eldste og mest stabile gruppene vi har, og i romjola vann eit lag frå Treungen IL ein cup som i år gjekk fåre seg i Tårdal.

Spinning (trimsykling) er ei av dei stårste gruppene, med fire-fem instruktårar og tilbod heile veka. Alle gler seg til faste plassar for syklane i det nye trimromet som kjem i låpet av 2015.

Margit Johansen (og Helge) blei ferdige med korrektur, bilete- og forlagsarbeid med jubileumsboka, som ble gitt ut like får jol. Margit sin innsats har vore uvurderleg, og resultatet blei ei flott bok som vonaleg mange kjåper og les. Vi har ei stolt og interessant idretts- og bygdehistorie å sjå attende på. Den som les boka, vil fåle stårre verdi av innsats for idrettslaget og lokalsamfunnet.

Treningane på Fleirbrukshuset har halde seg i popularitet, og mange blir i betre form av tilbodet. Trimbålga går over landet, og vi merker det same. Instruktårar og gruppeleiarar legg ned mykje tid, og resultatet blir bra. Antal treningstimar er vanskeleg å rekne på, men det er svårt mange.

Klubbhuset er måla innvendig, og garasjen blei ferdig ombygd til kiosk og lager. Arbeid med tilbygg blei starta, spelemiddelsåknad sendt og byggelåyvet er i orden til byggestart vår 2015. Idrettslagets direkte utgifter er budsjettert til om lag 120.000,-, pluss dugnadsarbeid.

Treungen IL har fått eit nytt slagord: Idrettsglede og folkehelse! Dette samanfattar det meste av det vi driv med, og syner våre verdiar.

Oversikt over aktivitet:
Spinning: Om lag 60
Aldersbestemt fotball: 43 born/ ungdom, fem lag.
Fotball vaksne: Om lag 20.
Zumba: Om lag 30.
Volleyball damer: 6.
Volleyball herrer: Om lag 17.
Friidrett (motbakke, ultra, turmarsj): Om lag 30, pluss om lag 120 i trimklassa Skuggenatten Opp
Innebandy: 32, herav 8 ungdom, 24 vaksne.
Ski: 77 medlemmar har deltatt på skikarusell og trening, herav 51 born og ungdom.
Trimboksing: Om lag 11.
Sirkeltrening: Om lag 60.
Corebar: Om lag 30.
Sykkel: Om lag 15.
Totalt: 550 personeiningar.

Medlemsregister skal, og må, i låpet av året innfårast elektronisk (KlubbAdmin), så vi slepp ca-tal. Då får vi betre oversikt. Vi håpar dette lettar registreringsarbeidet for gruppeleiarane, men vi får sjå.

Til slutt retter styret ein stor takk til det gode samarbeidet med Nissedal kommune, og sponsorar i nåringslivet i bygda, og ikkje minst alle dei som bidrar med dugnadsarbeid som ikkje alltid blir nemnd. Det er mange som gjer ein flott innsats for idrettslaget og dermed for folkehelsa i bygda, i låpet av året. Kvar einaste time dugnad blir sett pris på, og slikt arbeid er fantastisk viktig for samfunnet.

Kva skjer?