Rekneskap 2010

Treungen Idrettslag har sunn, tilfredsstillande økonomi. Her er rekneskapen for 2010, nøkkeltala, avrunda summar. Årsaka til driftsresultat på minus nokon og tredvetusen er eingongsinnkjøp av utstyr til nye aktivitetar.
(Ikkje alle underpostar er med)

INNTEKTER:
Medlemskont. 25.000,-
Treningsavgift m.m. 62.000,-
Sal av mat, vaflar m.m. 57.000,-
Overskot Nissedalsmarken, billettsal 35.000,-
Sponsorinntekter 13.000,-
Tilskot 52.000,-

Sum driftsinntekter: 252.000,-

UTGIFTER
Straum 23.000,-
Idrettsmateriell 98.000,-
Idrettstøy 14.000,-
Premiar 23.000,-
Gåver 4.500,-
Vedlikehald av løyper m.m. 8.000,-
Merking av fotballbanen m merkemaskin 12.000,-
Påmeldingsavgift m.m. 12,000,-
Revisjon og rekneskap 8.000,-
Serering møter 1.100,-
Reklame 12.000,-
Kjøp av varer til matsal m.m. 43.000,-

Sum driftskostnader: 289.000,-

Driftsresultat: - 37.181,84

Kva skjer?

Vinnar av dameklasse, Ingjer Utistog.